कच्चा पद्दार्थ

रुइओले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा थोक प्राकृतिक कच्चा माल प्रदान गर्दछ

--- ती सबै चार महादेशमा हाम्रो आधार बाट हो